header_3_1920x456_crop_and_resize_to_fit_478b24840a_1920x456_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

СГРАДАТА

Към системата за контрол на достъп са свързани входовете на паркинга и сградата, входовете към офиси, технически помещения, стълбищни зони, изходи и др. Основава се на идентификация на персонала посредством RF-ID радиочестотна идентификационна, безконтактна карта или други идентификатори.  Четящите устройства ще се монтират на уточнените в проекта врати на помещения.

Към всеки контролер ще постъпва сигнал от пожароизвестителната централа за автоматично отключване на вратите в случай на пожар.

На паркинга е предвидена бариера.

Всички входно изходни зони, цялата външна периферия на сградата, както и по специфични части от нея ще се охраняват от цветни видеокамери.

Сигнално охранителната система обхваща основно партерен етаж, всички входно - изходни зони от сградата и към офисите.